Nieuws

Februari 2017

Na een jaar niet betaald, dan vervalt btw-aftrek

Als u een factuur ontvangt, heeft u in principe recht op btw-aftrek. Zodra zeker is dat de factuur niet (geheel) wordt betaald, moet de btw van het niet-betaalde deel weer worden terug betaald aan de Belastingdienst. U moet de btw ook terugbetalen als u een jaar na de vervaldatum van de factuur nog niet (volledig) betaald heeft.

De btw wordt gecorrigeerd door de btw aftrek te corrigeren in de btw-aangifte. Het is niet meer nodig om een suppletie aangifte in te dienen. Wanneer later als nog wordt betaald mag de btw weer in mindering worden gebracht op de btw-aangifte.

Januari 2017

Uw auto is in 2017 vijf jaar oud?

Als u in een auto van de zaak rijdt, heeft u met de bekende bijtelling te maken. Die is afhankelijk van de datum van tenaamstelling, de catalogusprijs en de CO2-uitstoot. De bijtelling geldt in beginsel voor 5 jaar maar er zijn uitzonderingen:

Tenaamstelling voor 1 juli 2012:

Is de auto uiterlijk op 30 juni 2012 tenaamgesteld, dan geldt het dan geldende bijtellingspercentage tot op het moment dat u de auto verkoopt. De termijn van 5 jaar is dus niet van toepassing.

Eerste tenaamstelling vanaf 1 juli 2012:

Voor auto’s met een eerste tenaamstelling vanaf 1 juli 2012, geldt het bijtellingspercentage voor 5 jaar. Na afloop van deze vijf jaar geldt het dan geldende bijtellingspercentage, dus 22% tenzij de auto volledig elektrisch is.

Tweede tenaamstelling vanaf 1 juli 2012:

Is 2de tenaamstelling vanaf 1 juli 2012 voor de 2de keer ten naam gesteld , maar 1ste tenaamstelling voor 1 juli 2012? Dan geldt het per 30 juni 2012 geldende percentage nog vijf jaar.

December 2016

Gebruikelijk loon in 2017

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen:
1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
2. het hoogste loon van de overige werknemers van de bv;
3. € 45.000 (2016: € 44.000).

 

November 2016

Zzp’ers tot 1 januari 2018 buiten schot

Zoals aangekondigd heeft de Belastingdienst de controles bij zzp’ers (in dienstbetrekking of niet) op een laag pitje gezet.

Oktober 2016

Kleine ondernemersregeling voor de BTW

Bent u ondernemer en draagt u per jaar weinig btw af? Maak dan gebruik van de kleine ondernemersregeling. Deze regeling voorziet in een korting op de af te dragen btw en kan gezien worden als een tegemoetkoming in de administratieve kosten.

Voorwaarden

De regeling kent een aantal voorwaarden. Zo is de korting alleen weggelegd voor natuurlijke personen, dus voor ondernemers met een eenmanszaak, maatschap of vof. Verder moet uw bedrijf in Nederland gevestigd zijn. In beginsel moet u wel voldoen aan de administratieve eisen die met de btw samenhangen. U kunt hiervan ontheven worden als u aannemelijk maakt dat u de komende jaren niet meer dan €1.345 per jaar aan btw hoeft af te dragen.

Let op! Voor agrariërs die niet kiezen voor de landbouwregeling en verhuurders die kiezen voor belaste verhuur, geldt de regeling niet.

Wat levert het op?

Als u in een jaar niet meer dan €1.345 aan btw hoeft af te dragen, is de korting 100%. U hoeft dan geen btw af te dragen.

Moet u per saldo een bedrag afdragen tussen €1.345 en €1.883, dan bedraagt de korting 2,5 x €1.883 minus het bedrag van de af te dragen btw.

Let op! De korting  valt wel in uw belastbare winst.

De korting geldt per ondernemer en niet per onderneming. Heeft u dus meerdere bedrijven, dan moet u de btw hiervan optellen. Dit hoeft niet als u naast uw eenmanszaak ook deelneemt in een vof.

September 2016

Aannemers en huiseigenaren opgelet.

Einde aftrek onderhoudskosten monumenten

De aftrek van uitgaven voor monumentenpanden in de inkomstenbelasting vervalt. In plaats daarvan komt er een niet-fiscale regeling met een beperkter budget.

De huidige regeling voor monumentenpanden stelt de particuliere eigenaar van een rijksmonument in staat om de kosten van onderhoud daarvan in aftrek te brengen als persoonsgebonden aftrekpost. Dat kost per jaar ongeveer € 57 miljoen. Het voorstel is om deze regeling per 1 januari 2017 te beëindigen. De reden hiervoor is dat het lastig is om de besteding van de met de regeling gemoeide middelen te beïnvloeden. Daar komt bij dat de hoogte van het fiscale voordeel van de aftrek afhankelijk is van het inkomen van de eigenaar van het monument: hoe hoger het inkomen, des te groter het fiscale voordeel. Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat 20% van de aanvragers 80% van de aftrek geniet. Omdat de beëindiging van de fiscale aftrek per 2017 kan leiden tot financieringsproblemen voor eigenaren die langlopende financiële verplichtingen zijn aangegaan komt er een overgangsregeling voor de jaren 2017 en 2018. Deze overgangsregeling wordt onderdeel van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Met ingang van 2019 zal het budget dat voor de overgangsregeling beschikbaar is worden gebruikt voor een nieuw financieringsstelsel voor monumentenzorg. Hoe deze eruit komt te zien is nog niet bekend.

Augustus 2016

Bewaartermijn administratie

Bewaar uw administratie zeven jaar.

Voor ondernemers gelden wettelijke regels voor het bewaren van hun administratie. Hoofdregel is dat een ondernemer de administratie minstens zeven jaar moet bewaren, zodat de Belastingdienst binnen een redelijke termijn de rechten en verplichtingen van de onderneming kan vaststellen.

Wanneer gaat de bewaartermijn in? De termijn van zeven jaar gaat lopen na afloop van het jaar waarin u het te bewaren stuk in uw administratie verwerkt. Bij uitstel van aangifte wordt de periode van zeven jaar verlengd met het verleende uitstel. Voor de administratie betreffende onroerende zaken wordt er van de hoofdregel afgeweken en geldt een bewaartermijn van tien jaar.

Ander computersysteem

Het wordt gecompliceerder als de ondernemer besluit over te gaan op een ander computersysteem. Ook dan geldt de bewaartermijn van zeven jaar. Het is dus noodzakelijk het oude computerprogramma nog minstens zeven jaar beschikbaar te hebben of ervoor te zorgen dat de oude gegevens ook geraadpleegd kunnen worden via het nieuwe programma.

In oorspronkelijke vorm bewaren

In principe dienen gegevens in hun oorspronkelijke vorm bewaard te blijven. Dat wil zeggen papier als papier, terwijl digitale bestanden digitaal benaderd moeten kunnen worden. Papieren bestanden inscannen in een computer om zo aan de bewaarplicht te voldoen, is toegestaan. U moet hiervoor wél aan bepaalde voorwaarden voldoen, bedoeld om de echtheid van de gegevens te garanderen.

Juli 2016

De maand juni is weer voorbij. De aangifte omzetbelasting over het 2de kwartaal moet voor 31 juli ingediend en betaald zijn. Administratiekantoor Dirven staat weer in de startblokken om uw administratie bij te werken en voor tijdige indiening zorg te dragen.


Juni 2016

De bijtelling privé gebruik auto gaat veranderen per 1 januari 2017

De bijtelling in verband met het privégebruik van een auto van de zaak gaat in 2017 veranderen. Door deze veranderingen kan het lonen een nieuwe auto nog vóór 2017 aan te schaffen, of juist pas vanaf 2017.

Op dit moment zijn er bij aankoop van een nieuwe auto vier verschillende percentages mogelijk qua bijtelling. Dit wordt vanaf 2017 teruggebracht naar twee. Alleen voor volledig elektrische auto’s gaat een bijtelling gelden van 4%, net als in 2016. Voor alle overige auto’s wordt de bijtelling 22%. Dat betekent vooral voor plugin-hybride auto’s een forse stijging van de bijtelling, namelijk van 15% naar 22%. Voor auto’s waarvoor nu nog een bijtelling geldt van 25%, dit zijn met name duurdere en meer vervuilende auto’s, gaat bij aanschaf van een nieuwe auto vanaf 2017 de bijtelling juist omlaag, namelijk van 25% naar 22%.